10 thoughts on “Hack CF Mobile/CF Legends| Share Chạy Cân PV Siêu Bá Đạo! 🤗- TXG CFL”

 1. Có pv chưa mà sao lúc đối thủ đứg gần ko hiện chữ đỏ lên vậy

 2. gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber("-1070386381D;1083568659D;0.6;1101004800D::13",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  gg.searchNumber("0.6",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  var = gg.getResults(500)
  gg.editAll("2.6",gg.POINTER_WRITABLE)
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber("-1070386381D;4.68580007553;1101004800D::13",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  gg.searchNumber("4.68580007553",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  var = gg.getResults(500)
  gg.editAll("60",gg.POINTER_WRITABLE)
  gg.clearResults()
  — 👹👹👹
  gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber("0.71",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  var = gg.getResults(500)
  gg.editAll("2.3",gg.POINTER_WRITABLE)
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber("0.73",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  var = gg.getResults(500)
  gg.editAll("2.3",gg.POINTER_WRITABLE)
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
  gg.clearResults()
  gg.searchNumber("0.73",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  var = gg.getResults(500)
  gg.editAll("2",gg.POINTER_WRITABLE)
  gg.clearResults()

  gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
  gg.searchNumber("4.68580007553;0.6",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  gg.searchNumber("4.68580007553",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  var = gg.getResults(5000)
  gg.editAll("00.7",gg.POINTER_WRITABLE)
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
  gg.searchNumber("0.71;90",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  gg.searchNumber("0.71",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  var = gg.getResults(5000)
  gg.editAll("2.4",gg.POINTER_WRITABLE)
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
  gg.searchNumber("90;0.6",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  gg.searchNumber("0.6",gg.POINTER_WRITABLE,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  var = gg.getResults(5000)
  gg.editAll("2.4",gg.POINTER_WRITABLE)
  gg.clearResults()
  gg.clearResults(5000)
  gg.setRanges(gg.REGION_CODE_APP)
  gg.searchNumber("3",gg.TYPE_DWORD,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
  gg.clearResults(5000)
  gg.setRanges(32)
  gg.clearResults(5000)
  gg.searchNumber("-1070386381D;1083568659D;0.6;1101004800D::13", 16, false, 536870912, 0, -1)
  gg.searchNumber("0.6", 16, false, 536870912, 0, -1)
  gg.getResults(500)
  gg.editAll("2.6", 16)

Comments are closed.